<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2911, 6 Lipanj 1943

ZNAKOVI I ČUDA... MOĆ VJERE... SNAŽNA VJERA...


Zahvaljujući duhovnoj snazi koja može pritjecati čovjeku, on će moći činiti stvari koje se čine natprirodnima, čim on ispravno koristi snagu, odnosno aktivira svoju volju za izvođenje istih. Volja može postati djelo tek onda kada joj se pridruži snaga... tada će vjera u Božansku duhovnu snagu zatražiti jaču snagu, a onda čovjek treba samo željeti da se snaga poveže s njim, da ona njega učini sposobnim za vršenje djela, i on će sve moći ostvariti uz potporu duhovne snage. To je bilo izvorno (prvobitno) stanje duhovnoga, da bude aktivno stvaralački i oblikotvorno, i ono u svako doba može iznova postići ovo prvobitno stanje, ako je njegova volja dovoljno snažna. Njegovo nesavršenstvo sada istovremeno znači i oslabljenu volju, koja stoga nikada ne teži ovom prvobitnom stanju. No, čim čovjek stoji u spoznaji o svojoj manjkavosti, čim on opet teži uvis, savršenstvu, njegova volja također dobiva na snazi, i sada se on svjesno otvara snazi koja je njime protjecala od početka, a koja mu i sada iznova stoji neizmjerno na raspolaganju, prema njegovoj volji, koja međutim treba biti okrenuta Bogu. Snaga volje određuje i količinu (mjeru) njemu pritječuće snage. I tako čovjek može ostvariti sve, čim on svoju volju podloži Bogu, s najpotpunijom predanošću Njemu, Onda je Božja volja također njegova volja, i on je sada u stanju ostvariti natprirodno kroz njegovu vjeru... Ova vjera, ova osnažena volja i najpotpunija predanost Bogu, izaći će na vidjelo u vrijeme vjerske borbe, kroz znamenja i čuda. Nevolja vremena će uroditi snažnijom voljom u vjerniku, da će se snaga Božanskog Duha očigledno izražavati, jer će se oni u potpunosti predati Bogu, prepustiti se Njegovom upravljanju i Njegovom djelovanju. I Sam Bog će sada moći djelovati kroz Njegove... čovjek će ostvarivati stvari, koje bi mu inače bile nemoguće... čuda će se događati kroz (ljude) i na ljudima, koji bi trebali iznova poticati na vjeru, jer oni potvrđuju snagu vjere, jer oni svjedoče za Boga i za Božansko učenje... Ljudi su protjecani Božjim Duhom, i stoga njima također neće biti nemoguće ništa što oni žele, oni će zahvaljujući vjeri sve moći sprovesti u djelo. Jer, njihova težnja prema Bogu je dosegla stupanj da ljudi više ne mogu biti obmanuti; njihova vjera je od one snage, koja može pomicati planine, i Sam Bog je s njima... On neće dozvoliti da se njihova vjera postidi (naruši, uništi)... Sam Bog je Taj, Koji djeluje kroz ljude, jer su se oni Njemu potpuno predali, i više ne postoji prepreka koja bi Božje djelovanje učinila nemogućim... jer, ljudi se bore za savršenstvo, a ova volja ih jedina osposobljava za veliko (velike stvari).

AMEN

<<< nazad