<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2903, 29 Rujna 1943

USPON (NAPREDOVANJE) U ONOSTRANOM …. PRAKTICIRANJE LJUBAVI ….

Sa zadnjim utjelovljenjem kao čovjek duša svoj razvojni put na Zemlji završava i ulazi u novu fazu razvoja, koja se sada nastavlja samo duhovno, i to opet u skladu sa voljom duše. Dakle u onostranom je isto kao i na Zemlji volja duše presudna za to u kojem odnosu ona stoji sa Ljubavlju, jer Ljubav je i u duhovnom području jedini put do napretka. Ali Ljubav opet može biti vježbana jedino na drugim dušama …. i u onostranom, duše onih kojima je pomoć potrebna moraju se susresti sa nekom dušom koja im može pružiti svoju pomoć, inače ova nikada ne može duhovno sazrije(va)ti.

Ali stanje nevolje duša u onostranom sastoji se u tome da su one u potpunom neznanju, u tami duha, tumaraju, i da je u skladu sa njihovom ne-spoznajom i neznanjem i njihova okolina jedna otužna, jadna i prepuna agonije i one se onda osjećaju nesretno i usamljeno. I tad im bića koja su na višem stupnju zrelosti mogu pomoći, i smanjiti im njihovu nevolju tako što će ih upoznati sa njihovim stanjem i sa mogućnošću za poboljšanjem tog stanja. Dušu mora u srce dirati nevolja drugih duša, ona ih mora pokušavati potaći na razmišljanje, mora se truditi utjecati na volju njih tako da se one podvrgnu nekom zadatku, i dušu mora upoznati sa tim da ona mora patiti jedino zbog nedostatka Ljubavi i da se jedino putem Ljubavne aktivnosti može doći do slobodnijeg života u onostranom i to je i jedini put za postizanje onog stupnja zrelosti u onostranom koji nije bio postignut na Zemlji. 

Pa ako je duša voljna, ona tad i sama ćuti oduševljenje prilikom svakog i najmanjeg djela Ljubavi. Ona napaćenim dušama ne pomaže zato što kroz to poboljšava svoje vlastito stanje, nego ona to čini iznutra samo iz nagona njima da pomogne, i u istoj mjeri biva uvedena u dublje znanje koje ona sada uči spoznati putem svog djelovanja u Ljubavi. I tad ona neprestano uzlazi, jer osjeća veliko oduševljenje u svakoj Ljubavnoj aktivnosti, i njeno stanje time postaje sve svjetlije i slobodnije, ona se razvija prema gore, pošto je se vlastita volja odlučila za Ljubavnu aktivnost i to je jedini put da se još i u onostranom dospije do zrelosti ….

AMEN

<<< nazad