<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2897, 26 Rujan 1943

RAZDVAJANJE DUHOVA... POSLJEDNJI SUD......

Protivnik će nemilosrdno bjesnjeti među Mojima, pa će stoga i Moj Sud biti nemilosrdan… Jer, sada će se razdvojiti duhovi, bit će još jedino ljudi koji Me ispovijedaju, i takvi koji Me potpuno poriču, i koji objavljuju rat svemu što je Meni vjerno i što ukazuje na Mene. A onda je došao čas kada će se dogoditi razdvajanje, kada će se nemilosrdno uništiti omotač (ljuska, ovoj) svakog duha, koji sklanja jedino Meni-protivno, koje će biti prognano u novi, tvrđi omotač, na nezamislivo dugo vremena. Ovaj Sud se mora dogoditi, inače bi se izgubilo još i ono što je Meni privrženo, jer Sotona radi svom snagom koja mu stoji na raspolaganju poradi konačne slobodne odluke. A Moja Ljubav dolazi svim ljudima upomoć, no ne može postati učinkovita tamo gdje je ona odbačena. I zato čovječanstvo tone sve dublje i dublje, kako bi naposljetku potpuno potpalo protivniku, i zbog toga u najbeskrajnijoj udaljenosti iznova započelo put svoga razvoja, tako da jednom može postati blaženo. Naizgled je to čin okrutnosti, koji međutim ima za cilj pridobiti nazad otpalo, i koji stoga ne može biti zaobiđen, jer pridobivanje nazad više nije moguće na drugi način. Tko se Meni protivi, sve više se udaljava od Mene, a to znači hlađenje njegove duhovne supstance, njeno otvrdnjavanje do najčvršće materije. Duhovno sada mora okusiti sve muke vezanosti, tako da samo od sebe potraži (počne čeznuti, usčezne) u visinu, u slobodu, i odustane od otpora protiv Mene. Jer, Ja ljubim Moja stvorenja, i neću dopustiti da se bilo koje od njih za vječnost izgubi. Tamo gdje Moja Ljubav nije prepoznata, tamo se Moja moć i mudrost moraju prepoznatljivo izraziti, a to će se dogoditi na Dan Suda, gdje će Moji biti oslobođeni iz najveće zemaljske nevolje, gdje ću Ja Osobno doći suditi žive i mrtve, one koji stoje u vjeri u Mene i zato će vječno živjeti, i one koji su Moji protivnici i stoga moraju potpasti duhovnoj smrti, tako dugo dok oni ne budu prihvatili Moju Ljubav, i ne budu nosili žudnju prema Njoj, jer tek tada će i oni biti probuđeni u život. Beskrajno dugo vremena će proći u najvećoj agoniji neslobode, jer ono što Mi se suprotstavlja mora biti svezano, tako da njegov utjecaj više ne šteti onima koji su Mi okrenuti, koji Mi ostaju odani i u najvećoj zemaljskoj nevolji… A ovaj Sud više nije daleko… A to što prije ide Zemljom u patnji i jadu, u užasu i nevolji, to su posljednja sredstva da se otpalom još pomogne da Me prepozna i stremi prema Meni. No, tko je već pokoran Mojemu protivniku, Mene više ne prepoznaje, on je zaslijepljen, te u svijetu i njegovim užicima vidi konačno ispunjenje svog zemaljskog života. I sve će pred njegovim očima biti uništeno, a on sam će potonuti u bezdan, budući je njegovo nastojanje bilo da Mene svrgne (istisne), jer je on sam sebe izručio onoj moći koja ga je htjela upropastiti za vječnost.

AMEN

<<< nazad