<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2833, 31 Srpnja i 1 Kolovoza 1943

BOŽJI ZAHTJEVI ZA ČOVJEKA …. DOTOK SNAGE ….

Zahtjevi, koje Bog stavlja pred ljude tijekom njihovog zemaljskog života, mogu vrlo lako biti ispunjeni, i ni jedan od njih ne prelazi ljudske mogućnosti. Bog od njega ne traži ništa nemoguće ili teško za ispuniti. Nemoguće za ispuniti mu se to čini tek onda kad on Boga više ne priznaje ili je pak načinom svog života Njemu vrlo dalek. Jer tada je taj način života upravo suprotan Božjim zahtjevima. Tako da dakle jedino treba biti uspostavljen ispravan odnos sa Bogom, da bi se došlo i u posjed snage, uz pomoć koje on onda ispunjava svoj životni zadatak …. vrši Božje zahtjeve, ispunjava zapovjedi Ljubavi prema Njemu i prema bližnjemu. 

Sve, što čovjek započinje, jedan je izražaj Božanske snage, koja će mu uvijek pritjecati kad god ju treba i kad god putem priznavanja Boga sam sebe otvara struji te snage. Čini li on pak djela Ljubavi, u njemu je takoreći Sam Bog na djelu, tj. Njegov Duh potiče ga na to da izvodi ta djela, a tada čovjek nikada neće biti nemoćan, kad god on slijedi taj unutarnji poticaj. Unutarnje poticanje čovjeka, koji se trudi ispuniti volju Božju, takav je jedan izražaj Duha, i stoga se uvijek valja uskladiti sa tim unutarnjim poticajem …. Tada će on uvijek zahtjeve Boga ispuniti, jer što Duh u njemu želi, volja je Božja, dakle Njegov govor.

Što je čovjek voljniji, to prije on izlazi u susret tom zahtjevu i nikada ga ne nalazi za previše velikim ili nemogućim za ispuniti. Jer kad izvrši jedno djelo Ljubavi, već mu pritječe snaga za daljnje prakticiranje, postupati će sasvim prirodno, niti će se osjećati prisiljavan niti će to izvođenje doživljavati kao težak teret, njegov način života biti će skroz u skladu s Božjom voljom i stoga će mu njegov život i donositi uspjeh, koji jeste svrha i cilj njegovog utjelovljenja na Zemlji.

Bog zna za sva Stvorenja, On zna i za njihovu slabost volje, za njihovu nemoć i njihovu slabu otpornost …. tako da On Svoje zahtjeve postavlja u skladu sa svim tim nedostacima, i On sa Njegovom snagom vazda je spreman njih zasuti, samo ako je čovjek voljan podariti Mu svoju slobodnu volju …. tada mu sva sredstva i snage stoje na raspolaganju, tada će uvijek moći činiti ono što Bog od njega zahtijeva.

Slabosti više nema od onog trena kad čovjek zamoli za Božju pomoć; čovjek je jak, čim se u svojoj slabosti obrati Bogu pa čak i ako se često još osjeća slabo to je samo sredstvo koje Bog koristi kako bi postigao da se što prisnije i gorljivije moli, pošto snaga iz Boga može biti djelotvorna samo tamo gdje ju se iz najveće dubine srca žudi. Čovjek ne smije postati ravnodušan, mora ostati svjestan svog zadatka na Zemlji i neprestano se povjeravati Bogu, kako bi neprestano mogao ispuniti Božje zahtjeve, koji se sastoje samo u tome da se u aktivnoj Ljubavi prema bližnjemu dokaže Ljubav Bogu ….

AMEN

<<< nazad