<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2469, 10 Rujna 1942

DAR MILOSTI …. POMOĆNO SREDSTVO …. VOLJA …. MOLITVA ….

Dar, koji Božanska Ljubav čini da dotječe na Zemlju, ne može biti djelotvoran na ljudima koji se pred Božjom Ljubavlju zatvaraju uslijed ne-Ljubav-nog načina života. Doduše i njima je ponuđen dar Milosti, što je vidljivo iz toga što Riječ Božju svatko može čuti, čak i ako za Nju nema ni želje ni razumijevanja. No da li će Ona prodrijeti do srca, znači pored razuma biti primljena i srcem, to opet ovisi o tome kako se volja čovjeka postavlja u odnosu na Nju. Dakle volja određuje i puninu Milosti, ona nadalje određuje i to da li Riječ Božja samo prolazi pored uha, ili pak govori srcu čovjeka …. Jer tek Ona Riječ koja govori srcu, budi u život, tj. potiče (na) rad na samom sebi, na njegovoj duši.

Iz toga slijedi da je Božanska Riječ pomoćno sredstvo, uz koje čovjek svoju dušu može oblikovati kako je nužno da bi se mogla sjediniti s Bogom. Svako sredstvo pomoći za razvoj uvis je dakle Milost …. No da li se ta Milost koristi, čovjeku je na slobodan izbor, a dok Riječ Božja ne postigne tu preobrazbu duše i volja čovjeka je neaktivna, te njemu nedostaje Božanska Milost, iako mu ona stoji potpuno na raspolaganju.

Isto tako, nema drugih sredstava koja čovjeku donose dostavu Milosti doli intimne molitve Bogu za Milost …. Ta molitva se uslišava jer čovjek tada potvrđuje svoju volju za to da Milost na njemu bude djelotvorna. I Bog je uvijek spreman čovjeku dati Milost, pošto On želi da se Njegova stvorenja opet vrate k Njemu, a bez Njegove pomoći, Njegove Milosti, ne može ni doći do povratka k Bogu. No Bog ne prisiljava volju, On čovjeku ostavlja potpuno slobodno to da se posluži Njegovom Milošću.

Ipak samo rijetki koriste dar Milosti Božje, samo rijetki ljudi daju da im Riječ Božja govori, i samo rijetki ljudi shvaćaju to da Riječ Božja u sebi nosi puninu Božje Milosti …. da Bog u Svojoj beskrajnoj Ljubavi ljudima prenosi tu Riječ samo jer im želi pomoći, kako bi put uspona lako mogli savladati. I zato samo rijetki koriste dar Milosti koji im neograničeno pritječe omogućavajući da njihovom srcu govori Njegova Božanska Riječ …. 

AMEN

<<< nazad