<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2396, 5 Srpnja 1942

RAZLIČITI REZULTATI …. NANOVO-ROĐENJE DUHA ….

OD BOGA ODABRANI ….

Duh Koji daje Istinu, može biti samo Božanskog porijekla, i stoga taj Duh nikada ne može griješiti. Stoga se može vjerovati svemu što je nastalo kroz djelovanje Duha, pa i ako je teško prihvatljivo. Preostaje jedino ispitati da li je to što je nastalo djelovanje Duha ili pak ljudski proizvod. A to je lako ustanoviti. Prvo se mora uzeti u obzir svrha u koju čovjek gleda kad to bližnjima daje na znanje …. da li se time treba postići zemaljska korist ili samo volja za davanjem poticaj za to. Nadalje mora biti ispitano da li to što je nastalo dotiče duhovne ili zemaljske teme, mora biti uzet u obzir način nastajanja i stav tog čovjeka, čije djelovanje Duha treba biti preispitano, prema Bogu.  

Nikada ne može čisto razumskim putem nastati jedno djelo koje je čisto duhovnog sadržaja bez sudjelovanja Boga, znači djelovanja Njegovog Duha. Jer, volja za rješavanje duhovnih problema već ima kao rezultat djelovanje Duha, i ako je ta volja okrenuta i naklonjena Bogu, čovjek se neizbježno mora nalaziti u ispravnom razmišljanju, tj. primati misaonu građu iz duhovnog svijeta, koja mu dotječe od isto tako s Bogom povezanog duhovnog svijeta. Pa onda ostaje otvoreno samo jedno pitanje, kako to da su se mogli proširiti različiti rezultati, koji su svi glasili kao djelovanje Duha. Valja praviti razliku između toga da li je čovjek pozvan od Boga za to da prima i širi Božanske duhovne darove, ili on sam vjeruje da je za to pozvan …. da li si on sam prisvaja službu prije nego je uspostavio intiman odnos s Bogom, prije nego je nanovo-rođen u Duhu. Nanovo-rođenje duha moralo je prethoditi, prije nego Duh u čovjeku može postati djelatan.  

No nanovo-rođenje duha nije uvijek prethodilo, a pored toga su uz korištenje svjetovnog razuma bila postavljana i odgovarana duhovna pitanja, te su tako nastala učenja koja su međusobno nepodudarna, i koja sva polažu pravo na to da budu priznata kao Istina. Znači duhovni problemi riješeni su samo razumski, dok međutim oni mogu biti riješeni jedino od Duha iz Boga …. A Duh Božji može biti aktivan jedino kad je čovjek nanovo-rođen u Duhu, kad se nalazi u intimnoj, jednostavnoj vezi s Bogom i ne želi ništa drugo nego da primi Božansku Istinu u najdubljoj svijesti svoje pripadnosti Bogu i u žarkoj je žudnji za definitivnim sjedinjenjem s Njim.     

Njemu dotječe najčišća Istina, i rezultati takvih ljudi nedvojbeno moraju biti podudarni. Stupanj predaje Bogu ljudi ne mogu procijeniti, no Bog ga vidi, i On odabire one koji Mu trebaju služiti, pošto On vidi njihovu volju i njihovu spremnost za to. Mora postojati jedan duboki odnos između tog čovjeka i Boga, jer taj duboki odnos preduvjet je za djelotvornost Duha u njemu i kroz njega. Od onih ljudi koji vjeruju da su odabrani a nisu, taj intimni odnos može biti uspostavljen jedino naizlged. Jer niti razum niti položaj, niti vjeroispovijest niti pak službe nisu presudne za djelovanje Duha, nego samo stanje srca, koje međutim pred Bogom ne ostaje skriveno.

Posljedično se ne može tražiti niti očekivati Mudrost i Istina tamo gdje je ljudska volja od toga učinila zvanje, jer zvanje mora doći jedino od Boga, a u zvanju će biti samo onaj čovjek koji se putem djelovanja (u) Ljubavi (u)čini dostojnim Njegove Milosti, koji putem Ljubav-nog djelovanja odrješuje spone Duha, time svoju dušu otvarajući duhovnom uplivu iz vana. Njih Bog odabire za Svoje suradnike, tako što im On dostavlja Istinu, da bi oni opet naučavajući ovu mogli pre-davati dalje. A onaj koji je tako podučen od Boga, njegovo znanje biti će skladno i neće sadržavati odstupanja.

No najčešće će se ti ljudi nalaziti izvan onih koji sebi prisvajaju pravo na naučavanje …. Oni neće pripadati onima koji vjeruju kako su putem proučavanja zadobili znanje; oni će se moći pronaći u redovima onih koji nezapaženo idu svojim životnim putem; oni neće imati službe niti će njima težiti; oni neće žudjeti svijet ni njegova blaga, nego će si putem dragovoljnog odustajanja stjecati najveću Milost …. da mogu primiti Riječ Božju i da budu podučeni od Samog Boga …. 

Znači nanovo-rođenje duha neizbježni je preduvjet za to, mora nastupiti stanje u kojem čovjek svjesno traži vezu sa Bogom, da Mu želi služiti, pošto se on osjeća kao Njegovo stvorenje i sjedinjenje s Njim žudi u spoznaji da je to (bilo) njegovo praiskonsko stanje i njegovo praizvorno određenje. Ta spoznaja djelovanje Duha u njemu čini mogućim a i čovjeka prijemčivim za Istinu, jer bez te spoznaje Istina bi mu bila nerazumljiva, i ona nikada (više) ne bi bila prepoznata kao Istina.

Školskim putem Istina se doduše može preda(va)ti, dakle širiti, no da bi ona mogla biti shvaćena, u čovjeku mora moći djelovati Duh Božji, za što je preduvjet Ljubav-na aktivnost. Međutim ljudi koji se osjećaju pozvani da uče, nisu baš uvijek Ljubav-no aktivni i sposobni za Ljubav, što znači da su i nesposobni naučavati, jer oni mogu predati samo ono što posjeduju. No njima nedostaje Mudrost, kao što im nedostaje i Ljubav. I što oni onda daju, nikada ne može biti zvano Božanskom Istinom, jer nju Bog rezervira za Sebe, i nudi ju onima koje On odabere jer se pokažu dostojni Njegove Milosti ….

AMEN

<<< nazad