<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2380, 23 Lipnja 1942

DAROVI DUHA …. BOŽANSKI UČITELJ …. OBEĆANJE ….

Darovi Duha nenadmašivi su, ništa ih ne može zamijeniti niti ih poništiti, i svaki primatelj može se smatrati neizmjerno bogatim, jer što mu Duh daje, ostaje njegovo vlasništvo za u Vječnost (Rimljanima 11:29). Darovi Duha su Božanska baština, od Isusa Krista obećana svakome koji u Njega vjeruje i u toj vjeri se pridržava Njegovih uputa. I to Božansko naslijeđe vrijedit će zauvijek i vječno, Bog će Svoga Duha izlijevati neprestano na voljne zemaljske ljude koji imaju potrebu za tim darom. I tako će biti podučavani od Boga …. a onaj koga podučava Božanski Učitelj, njegovo znanje ne može biti nadmašeno. 

Iz čega proizlazi da mora postati mudar onaj koji od Božanskog Učitelja prima darove Duha, a oni su noseća struktura crkve Krista, oni su na izvjestan način temelj vjere, jer njima se direktno od Boga dostavlja Evanđelje koje onda valja predavati dalje i koje ljude treba voditi ka vjeri …. Božansko učenje Ljubavi treba dakle biti predavano dalje, i ono će ljudima kroz djelovanje Duha biti obznanjeno u svim pojedinostima, pošto je dakle izvor tog učenja Ljubavi Sam Bog …. Njegova je Sila Njegov Duh koji učenje Ljubavi ljudima dostavlja u obliku poduka koje sve imaju samo jednu svrhu, da čovjeka oblikuju onako da on isto tako može primiti darove Božanskoga Duha.

Jer kad Duh Božji postane djelotvoran u čovjeku, on onda ide sigurnim putem prema svom usavršavanju. Jer on ide tim putem svjesno s Bogom, pošto je Sam Bog prisutan u svakom duhovnom daru. On je Sam u Riječi Koja se čovjeku dostavlja kao duhovni dar …. i Boga se nikada i nikako ne može nadomjestiti, On ne može biti nadmašen …. On je uvijek i vječno spreman na poklanjanje toga dara Milosti i u Riječi Sâm Sebe poklanja onima koji slijede Njegove upute (ispunjavaju Njegove zapovjedi), jer njima je On obećao Svoga Duha, Koji će ljude uvesti u svu Istinu (Ivan 16:13)….

AMEN

<<< nazad