<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2239, 20 Veljače 1942

OČEVE RIJEČI - UČENJE LJUBAVI  …. VANJSKE FORME ….

Propovijedajte Ljubav ljudima, i vi proglašavate nauk koji sam Ja na Zemlji dao ljudima a time ste i Moji pravi zastupnici. Nebitno je u kojem obliku vi taj Moj nauk nudite i u kojem obliku ga vi slijedite, ako je samo Ljubav odlučujuća za (tj. ako ona diktira) vaš zemaljski život. Samo ako uvijek dajete Ljubav, slijedite Mene, a onda će vam vaš zemaljski život i uroditi spasenjem.

Ljubav će vas osloboditi iz zarobljeništva onoga koji je zaslužan za vaš pad u grijeh …. Ljubav će vas sa Mnom intimno povezati i donijeti vam dijeteštvo Božje …. Ali jedino Ljubav je sposobna za to …. Gdje je Ljubav, tamo je svaka vanjska forma nepotrebna; no na formu Ja ne obraćam pažnju, jer ona nije od Mene. Jer Ja uistinu ne trebam vanjsko znamenje za objavu unutarnjeg stava, Ja vidim u srce i znam i najskrivenije kutove, znam svaku misao, tako da Mi ljudski um uistinu nije skriven, i s obzirom na to Ja i prosuđujem čovjeka.

Prema tome, od kakve je vrijednosti forma? Tko na Zemlji živi bez Ljubavi, taj Mi je dalek, pa čak i da ispunjava sve forme; no čije srce je ispunjeno Ljubavlju, tome sam Ja blizu i bez da on to na van objavljuje. Doći će vrijeme kad ćete vi ljudi biti spriječavani prakticirati te forme koje vam se danas još čine bitne, i jedino će Ljubav biti presudna za to da li pripadate Mojoj crkvi i da li slijedite Moj nauk, jer ako se vježbate u Ljubavi, vi živite u skladu s Mojim naukom, a time vi potvrđujete i vašu vjeru u Mene i Moje djelo spasenja, jer tada Me slijedite …. tako Me dakle priznajete ….

A tad će vam se činiti nebitnim sve što prelazi okvire Mog nauka. Moj nauk obuhvaća samo zapovijedi Ljubavi …. Ljubiti Boga iznad svega i bližnjega kao samog sebe …. to je sve što Ja od čovjeka tražim, i ako su te zapovijedi ispunjene, čovjek je učinio sve što na Zemlji treba činiti. I neprestano će uživati Moju Ljubav i Milost, i njegov zemaljski život će biti blagoslovljen. Koje god vanjštine da on inače izvodi biti će mu ni na štetu niti od koristi, i njegova duša o tome nikad neće ovisiti. Samo je stupanj Ljubavi ljudskog srca odlučujući za stupanj zrelosti duše, i samo ono što se gaji u unutrašnjosti je odlučujuće za to da li i kada Ja nekog čovjeka obdarujem Mojom Ljubavlju i Milošću …

AMEN

<<< nazad