<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2162, 23 Studeni 1941

PRIHVAĆANJE RIJEČI ISTINE ZAHTIJEVA VJEROVANJE I DJELOVANJE U LJUBAVI...

Božji Duh daje jedino Istinu, i ono što On objavljuje čovjeku može bez dvoumljenja biti prihvaćeno kao takvo. Ako je i kada je pak Božji Duh na djelu, to će iznova moći prosuditi jedino čovjek koji vjeruje, budući nevjernik uopće ne prepoznaje takvo djelovanje Duha. Čovjek koji vjeruje trudi se živjeti u Ljubavi, i kroz to je već sposoban prepoznati Boga, gdje se On Sam očituje. A to što toliko mnogo ljudi koji žele biti vjernici suprotstavlja otpor Božjoj Riječi, koja je posljedica djelovanja Božanskog Duha u čovjeku, ukazuje na plitkost njihove vjere. Oni zaista mogu slijediti sve što im propisuje njihova crkva, ali ako oni nemaju Ljubav, sve je samo prazna forma(lnost), i oni još hodaju u tami duha. Onda oni također ne prepoznaju svjetlo koje im sja, jer jedino Ljubav u srcu čovjeka izoštrava moć spoznavanja. A gdje je volja za dobrom i ispravnim pred Bogom ukorijenjena u srcu, tamo će biti i spoznaja, budući se u njima također budi u život Božanska duhovna iskra i potiče čovjeka na Ljubav… A ova Božanska duhovna iskra traži povezivanje sa duhovnom snagom koja pritječe čovjeku kroz prenesenu Božju Riječ. Uvijek mora biti probuđena iskra u srcu čovjeka, kako bi on mogao prepoznati Božansko djelovanje Duha, a za buđenje duha je preduvjet dobra volja i Ljubavna aktivnost. Čovjek će onda bez dvojbe prihvatiti kao Istinu ono što mu je tada preneseno. Gdje je Božanskoj Istini suprotstavljen otpor, tamo čovjek još nastoji proniknuti u duhovno znanje razumijevanjem iz glave, a na taj način on nikada ne prodire u Božanske mudrosti. A ono što je čovjek stekao razumski, to neće ni prodrijeti kao snaga u ljudsko srce, bit će to uvijek iznova prazne riječi, koje pokreću razum čovjeka, ali ne i njegovo srce. Jer ono što treba govoriti srcu, mora biti rođeno iz Duha, to mora biti duhovno znanje koje je primljeno direktno iz duhovnog kraljevstva, i sada razdjeljivano od jednog čovjeka koji stoji u Ljubavi i u vjeri… Jer ova Riječ će u sebi nositi snagu, dotaknut će ljudsko srce i poticat će volju čovjeka na aktivnost; ona će biti aktivna, budući je snaga iz Boga. Božanska duhovna snaga mora biti učinkovita, ako se čovjek ne suprotstavlja učinku kroz nevjerovanje ili odsustvo Ljubavi. Vjera i Ljubav čovjeka će neizbježno privući Božju Ljubav, a Božja Ljubav se izražava u snazi koja sada čovjeku pritječe. Prepoznavati dobro i istinito, dobro i istinito htjeti, a također i moći izvršiti, to uzrokuje Božja snaga, koja je prenesena ljudima kroz Božansku Riječ.

AMEN

<<< nazad