<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1781, 20 Siječnja 1941

BOŽJA MILOST …. POTRAŽIVANJE NJE ….

Najvažniji trenutak u zemaljskom životu je osvještenje vlastite slabosti i okretanje Božjoj Milosti. Čovjek potonje nikada neće otkriti dokle god se sam smatra jakim. Tek osjećanje slabosti osposobljava ga za prisvajanje Božanske Milosti, tj. on žudi nešto što bi mu uzelo osjećanje slabosti i on tada tu osjetnu pomoć prepoznaje kao Milost, kao dar, koji je u Ljubavi dobio od Boga.

A ta spoznaja je zato tako značajna za njega, pošto tada čovjek, time što moli za Milost, svjesno i uspostavlja vezu s Bogom a to dokazuje kako njegovu vjeru tako i njegovu žudnju prema Bogu, što onda sa sigurnošću za sobom povlači i razvoj duše prema gore. Božanska Milost je pomoćno sredstvo za uspon, Božanska Milost je nadalje već i ispunjenje molitve, ona je dokaz Božje Ljubavi; a gdje se ona izražava, tamo se čovjek ne treba bojati da je ikada napušten od Boga.

On se ne treba plašiti duhovnog propadanja, ali on ni zemaljski ne treba strahovati, jer molba za Božansku Milost nikada neće biti nesaslušana, a kad je u Božanskoj Milosti, čovjek nadvladava sve. Jer Božanska Milost je snaga koju Bog daje ljudima bez njihove zasluge. Božanska Milost ne daje se s obzirom na dostojnost, nego ju svi ljudi mogu primati neograničeno, samo što ju moraju žudjeti i za nju dakle moliti.

No nemoljena Milost ne može biti dana. Bog će čovjeku uvijek samo skretati pažnju na to ili ga pak pokušavati potaći da žudi Njegovu Milost, ali On nikada neće Svoju Milost poklanjati onim ljudima koji vjeruju da im nikada nije potrebna. Ti ljudi su prepotentni; ne znaju da su oni ništa ako Bog tako želi, a vjeruju da sve u svijetu mogu rješavati vlastitom snagom. Tim ljudima Bog mora pokazati Svoju snagu, On ih mora učiniti bespomoćnima kako bi Ga oni zazvali za Njegovu Milost, jer tada On njima nju predaje, i tek tada čovjek počinje sazrijevati u duši.  

No prije toga je put na Zemlji bio bez velikog uspjeha, i pored toga što je čovjek zemaljski nalazio radosti i tjelesna zadovoljstva. Jedino ono što koristi duši ima vrijednost koja ostaje, a ne ono što tijelo žudi i dobiva. Tako da ako čovjek neprestano moli za Milost, dotok nikada neće presušiti, a živjeti u Božanskoj Milosti duši donosi nevjerojatnu blagodat i zato je to prvo i najvažnije što se mora spoznati. Jer čovjek svjesno radi na svojoj duši tek ako neprestano potražuje Božansku Milost, kako bi mu Ona neizmjerno mogla dotjecati ….

AMEN

<<< nazad