<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1615, 16 Rujan 1940

PROCES POSREDOVANJA... DAR ZAPISIVANJA DAR MILOSTI...

Nepromjenjiva Ljubav uvijek iznova nagoni Boga da se približi ljudima i prenese im Svoju Riječ, jer ova Ljubav ne dopušta da hoda u zabludi čovjek, koji u sebi nosi volju za Istinom. Što je snažnija žudnja za Istinom u čovjeku, to više on privlači Vječnu Istinu k sebi, i sada čuje Božanski glas u sebi, koji se ponajčešće izražava misaono, ali se također može čuti i zvučno. Duhovna iskra u čovjeku je ta, koja traži vezu s Božanskim Duhom, i ako sada čovjek obraća pažnju na svoje misli, on će zapaziti da se ove bave pretežno duhovnim pitanjima, i čovjek na neki način sam odgovara na ova pitanja. A ovaj odgovor mu prenosi (posreduje) Duh iz Boga. Tko njeguje svoj unutarnji život, tko često pušta da govori glas u njemu, odnosno svojim mislima dopušta slobodan tok, i nastoji se koliko je god moguće osloboditi zemaljskih misli, on će moći zabilježiti nečuven uspjeh. On će promišljati nad mnogim problemima, i ako on nosi čežnju da ove razriješi, također će i naći sasvim jasno i zadovoljavajuće rješenje... On će složiti sliku, naizgled proizašlu iz njegovog vlastitog razmišljanja, ona će mu se sviđati i također potpuno odgovarati Istini, jer je volja za Istinom, Duhu u sebi dala slobodu da se izrazi, i slika koja je sada misono njemu prišla, izraz je Božanskog Duha u čovjeku. Jer, svaki čovjek koji žudi za Istinom, nalazi milost pred Bogom... budući se ova žudnja nesvjesno odnosi na Samog Boga. Čovjek želi spoznati ispravno, a Bog kao Pravednost dopušta da Ga se spozna. On se dopušta pronaći od svakoga tko Njega traži... Proces prenošenja duhovnih Istina nosi pečat Božanske Ljubavi. Zemaljsko dijete nikada neće biti sposobno na isti način primati prijenose (posredovanja) koji ne odgovaraju Istini. Jer, Božji protivnik kroz svoje pomoćne snage, zaista može utjecati na tok misli nekog čovjeka da se okrene laži, ako je on sam neiskren i odvraćen od Boga... on međutim nikada neće imati moć stvarati zapise na tako izvanredan način, budući je ovaj dar poklon Božje milosti, koji može biti stečen jedino kroz volju da se služi Bogu. Nastajanje zapisa je samo po sebi znak Božanske Ljubavi i svemoći, koji ne mogu biti proizvoljno preneseni od protivničke moći na ljude koji stoje po strani od Vječnog Božanstva, u svrhu svjesnog uvođenja bližnjih u zabludu... I tako je samo ovo nastajanje već dokaz djelovanja dobrih duhovnih snaga, to je proces koji se ne ponavlja često, i koji neće biti proizvoljno ni okončan, budući je zemaljsko dijete, koje se jednom za to svjesno izjasnilo, zahvaćeno od Božanske Ljubavi, i više ne želi propustiti dragocjeni dar, jer duh lebdi u područjima koja su mu sada poželjnija od zemaljskog života, i čovjek prema tome nikada ne želi dobrovoljno predati nešto što smatra daleko poželjnijim. Božanska Ljubav je jasno prepoznatljiva na djelu, i ona ljudima daje dokaz Njene snage i moći. Ona se neprestano trudi potaknuti ljude na vjeru, Ona Sama dolazi u blizinu Zemlje, milosrdno prihvaća Svoja stvorenja, Božanska Ljubav Sebe nastoji učiniti shvatljivom u Riječi, Ona je nepromjenjiva, i uvijek i zauvijek jedino brine za to da Svojim stvorenjima učini pristupačnim vječno kraljevstvo u svoj slavi, i stoga Sama Ljubav silazi njima na Zemlju, i podučava ih u Riječi i zapisu (spisu, pismu, rukopisu)... tako da će nepropadljiva, čista Božja Riječ ljudima biti ponuđena sukladno njihovoj volji.

AMEN