<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1399, 29 Travanj 1940

LJUBAV I BOŽJE SMILOVANJE NA DUŠE TAME...

 „O kada bih imao tisuću jezika, za hvaliti i slaviti dobrotu Gospodara... “. Tako to zvuči u redovima nebeskih vojski, jer su Ljubav i milost Božja beskrajne. I stoga se On pun milosrđa prigiba svim bićima i On silazi u Kraljevstvo tame i nastoji donijeti izbavljenje dušama koje tamo skapavaju. A Njegova Ljubav njima ukazuje put prema gore, On ih neprestano opskrbljuje Svojom Milošću i šalje im Svoje glasnike, nositelje svjetla, tako da i u njima oživi (aktivira se) žudnja za svjetlom... On im dolazi ususret sa svom Ljubavlju i milošću, te im propovijeda Evanđelje... On od njih ne zahtijeva ništa više nego Ljubav... oni jedino trebaju u vječnosti nadoknaditi što su do sada propustili, davati Ljubav... i oni će biti oslobođeni od sve patnje... I u najdubljim dubinama postoje duše koje još uvijek u sebi nose Ljubav, samo koja se do sada odnosila na Bogu-protivni pol. Preokrenuti ovu Ljubav, potaknuti bića na aktivnu pomoć, neprestano je nastojanje svih svjetlosnih bića koja stoje u Božjoj volji... A Božja je volja izbavljenje, ne prokletstvo... I stoga njegova zraka milosti svijetli i u krajnju tamu, a snaga Njegove Ljubavi nastoji oživiti duše koje su voljne primiti, i ako ove duše ne pružaju otpor, one osjete blagodat Ljubavi i postaju meke i popustljive... i one žude svijetlo... njihova volja postaje aktivna... I stoga se one nakon duge borbe odvajaju od tame i streme prema svjetlu. Nositelji svjetla poznaju svaki pokret jedne takve duše i nastoje ga uzeti u obzir, dijelom potičući, djelom zaustavljajući. Jer ovakva duša ne može ostati prepuštena samoj sebi. Ona je još slaba i često kolebljiva, ona mora tiho i pažljivo biti vođena tamo gdje će ona sama u sebi postati snažna i voljna. A Božja ogromna Ljubav zbrinjava svaku dušu sukladno njezinom osjećanju... jer on pokušava spriječiti svaki pad unatrag. On želi da i ova duša na samoj sebi osjeti Njegovu veliku Ljubav i milosrđe, i da se također uvrsti u broj onih koji Ga hvale i slave. On u neprestanoj skrbi misli na svaku pojedinu dušu, da dospije u visinu, da primi svjetlo i u sve svjetlijem okruženju prepozna svojega Tvorca... Oni Ga trebaju ljubiti, a ne bojati se... Oni trebaju žudjeti Njegovu milost i voljno Mu služiti... Oni također trebaju postati bića koja primaju Ljubav i daju Ljubav, koja sudjeluju u velikom Djelu Izbavljenja u onostranom i iznova podižu duše iz tame do svjetla. Ovo je djelo Ljubavi i nikada ne može biti ostvareno na drugi način, nego kroz najdublju, najnesebičnu Ljubav... jer jedino Ljubav izbavlja, i Bog u Svojoj beskrajnoj Ljubavi nijedno biće ne pušta da pripadne vječnoj tami... I stoga sve što Njemu služi treba biti izbavljujuće aktivno, odnosno davati Ljubav svima onima koji su mračnoga Duha, jer svaka iskra Ljubavi osvjetljuje njihov Duh, i jedino Ljubav može prognati tamu, jedino Ljubav je svjetlo koje ukazuje prema gore... I jedino Ljubav posreduje snagu da pristupe putu prema gore. I zato vi, koji ste voljni ljubiti, silazite u tamu i nastojte tamo izbaviti duše... Donesite svjetlo onima koji hodaju u tami, i uvijek ostanite u Ljubavi, jer Ljubav je snaga, a ona nedostaje bićima, i zato ju vi trebate dostaviti bićima, tako da i oni stignu u visinu...

AMEN

<<< nazad