<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1167, 8 Prosinca 1939

MOLITVA ….

Trebate ustrajati u molitvi, jer vi ste slaba dječica koja uvijek trebaju Očevu pomoć. A vaša briga treba neprestano biti to da se pokažete dostojni Njegove pomoći, jer što vam Otac na Nebu čini, to vam čini iz Ljubavi. A ako želite posjedovati Njegovu Ljubav, morate Mu dokazati da ste Njegova djeca time što ispunjavate Njegovu volju …. A za to trebate snagu, koju si u vjerničkoj molitvi trebate izmoliti. Pa je stoga molitva prva stepenica uvis; zemaljsko dijete može sve ako se utekne u molitvu, jer Sami Otac vam je dao obećanje Svojim riječima; molite i bit će vam dano …. kucajte i bit će vam otvoreno (Matej 7:7)….

Svaki poziv koji dolazi iz srca, dospijeva do Oca pa će i naći uslišenje, ako je koristan za dobrobit duše čovjeka. Moć molitve tako je velika da se neslućena duhovna sila šalje zemaljskom djetetu i odgovara se na svaku molitvu, kad je ona unutar volje nebeskog Oca. No može biti uslišena samo ona molitva koja je u poniznom moljenju i djetinjem povjerenju odaslana gore k Ocu …. Molitva mora odražavati ispravan odnos spram Boga …. 

Kao što svako dijete iznosi ocu svoju želju, tako zemaljsko dijete (čovjek) koje moli treba sa svakom molbom doći k Njemu, a samo je u Njegovoj moći ispunjenje svake molbe. Molitva je svjesno povezivanje s Bogom …. Jer molitva pretpostavlja i vjeru da jedna viša sila ima svu vlast i moć i da Bog ljubi Svoja stvorenja. Ona dokazuje da stvorenje priznaje svoga Stvoritelja …. molitva uspostavlja ispravan odnos između njih, i molitva dokazuje vapaj zemaljskog djeteta Ocu cijelog Svemira. 

I ako tako molite i vašu molbu iznosite pred Gospodara, priklanjate se Praduhu Koji je vaš izvor, i stupate na most koji vodi do ponovnog sjedinjenja, jer molitva je prvi korak prema Ocu …. molitva je jedina mogućnost za dospjeti iz nizine u visinu, jer putem molitve zemaljskom djetetu dostavlja se snaga i sila za to da radi na sebi, na svojoj duši započne i time premosti jaz koji ga dijeli od Oca …. I ako čovjek ima za proći kroz borbe, kakve god vrste, molitva je uvijek utočište u Onome Koji svemu teškom može stati na kraj …. Ako pravo molite, tj. u Duhu i u Istini, vaš vapaj biti će uslišen, kako biste ojačali u vjeri u Njegovu Ljubav i Svemoć ….

AMEN

<<< nazad