<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1053, 13 Kolovoz 1939

BOG LJUBAVI... NE BOG OSVETE I GNJEVA...


Ne drzajte se Ime Gospodara nositi na usnama, bez da Ga imate u srcima, te Njegovom svemoći i Njegovim gnjevom plašiti ljude kojima želite objaviti Evanđelje. Čovječanstvo jedino putem Ljubavi srca može biti potaknuto da prihvati Evanđelje i da stoji u pravoj vjeri, jer jedino Bog Ljubavi može dati ove Zapovjedi, koje ispred svih misli i postupaka stavljaju Ljubav... i jedino Bog Ljubavi se može milosrdno okrenuti ljudima i sačuvati ih od opasnosti propadanja u bezdan... i jedino Bog Ljubavi je na Sebe uzeo Djelo Otkupljenja... jedino Bog Ljubavi je načinio Djelo Stvaranja, da bi pomogao svim bićima iz Sebe, i jednom ih odveo u kraljevstvo puno snage i slave. A ako vi spominjete ovoga Boga, onda vi to morate činiti s najvećom Ljubavlju u srcu, vi se također morate u najdubljoj Ljubavi prignuti bližnjima i njima propovijedati o Božjoj Ljubavi i milosrđu... Vi isto tako nikada ne smijete slabosti i mane čovječanstva pripisati najuzvišenijem Biću, vi se ne smijete služiti ovakvim sredstvima kako bi svijest bližnjega učinili sebi pokornom, i time im razvili lažnu sliku, jer to samo iskrivljava pojam Vječnog Božanstva. A ako se vi sada trebate zalagati za Riječ Gospodara, onda vi uvijek jedino trebate pustiti Ljubavi vladati, u krotkosti i miroljubivosti se pobrinuti za bližnjega, podučiti ga puni Ljubavi, činiti mu dobro i tako dopustiti da snaga Ljubavi djeluje na bližnjega, a ona će dotaknuti njegovo srce, ona će probuditi uzvratnu Ljubav i stoga zapaliti Božansko u čovjeku... I jedino tako se čovjek približava Vječnome Božanstvu... Koje je u Sebi čista Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)... No, ako vi Boga prikazujete kao suca koji kažnjava, kao boga osvete i gnjeva, onda jedino strah može potaknuti ljude na to da ispunjavaju svoje obaveze, a njihovom postupanju nedostaje Ljubav... Naučite razumjeti, da vas jedino Ljubav izbavlja... s punim srcem i rukama dajite bližnjima, neprestano im činite dobro, blagoslivljajte ih kada vas proklinju, i učinite da se svijet mržnje promjeni u Ljubav... Tada vi živite u Božjoj volji, i Kraljevstvo se Božje spustilo k vama. A oni koji propovijedaju Evanđelje, trebaju se potruditi biti pomirljivog i blagog (krotkog) srca, jer od njih treba proizlaziti svjetlo, koje nikakva sjena ne bi trebala zamutiti, i stoga oni ne smiju svijetu pružati predstavu (glumu), a biti bijesni i naprasiti... Jer to slabi volju bližnjega za Ljubavlju, čovjek želi biti u svoj Ljubavi odgajan i potican na Ljubav, i zato vi trebate vježbati blagost i strpljivost, vi neprestano pred očima trebate imati nebesko strpljenje Gospodara na Zemlji, te trebate biti svjesni toga, da je Ljubav i strpljenje Nebeskog Oca i danas još usmjerena Njegovim stvorenjima, i da jedino Ljubav dopušta da sva patnja dođe na ljude, da bi oni pronašli (put) natrag k Njemu... I stoga vi uvijek trebate jedino propovijedati o beskonačnoj Ljubavi i sami biti aktivni u Ljubavi... i vi ćete privesti Gospodaru Bogu duše u velikom broju...

AMEN

<<< nazad