<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1020, 23 Srpanj 1939

LJUBAV... MILOST... RIJEČ... UTJEŠNE OČEVE RIJEČI...

Najintimniji odnos sa Nebeskim Ocem je urastanje (otapanje, nadolaženje, nicanje) u Ljubav... optjecan Božanskom milošću, put do vječnog života je tako prohodan, jer Sâm Otac vodi Svoje dijete, a ono se pouzdano daje u Njegovu zaštitu. I iznova je to Riječ, koju on daje Svojima, koja objavljuje Njegovu beskonačnu Ljubav... da oni ne bi hodali napušteni i usamljeni na Zemlji,  On je u Riječi među njima, jer Riječ je Sâm Gospodar... Riječ je Njegova Ljubav, Njegova milost i stalni dokaz Njegove brige za zemaljsku djecu...

Ljubav Njega potiče da se uvijek sjeća Svojih, On njima dostavlja Svoju milost, On Samoga Sebe sasvim približava ljudima kroz Svoju Riječ. A ako vi ljudi sada jednako osjećate blizinu Božanskog Gospodara, ako se vi osjećate zbrinuti od Njegove Ljubavi, te svaki dan i svaki sat primate Njegovu milost, onda mu intimno zahvalite za Njegovu Ljubav i bdijte i molite... da vam ona ostane sačuvana i da Oca ne razljutite (uvrijedite) i ne ožalostite... da vi ne sagriješite protiv ove Božanske Ljubavi, koja vam daje najdragocjenije... Samu Sebe u Riječi...

Onaj koji te naučava, dijete Moje, ima moj nalog i svaki dar oblikuje prema tvom shvaćanju i tvojoj volji za Ljubav... ali ono što ti primaš treba povećati tvoju Ljubav prema Meni i tebe oblikovati prema Mojoj volji, jer Ja se želim nastaniti u tvome srcu i tebe učiniti Mojim borcem... Ja želim tvojoj duši podariti snagu, da se odupre svakoj opasnosti koja ti priđe... Ja to želim i neka to bude...

A borba za vjeru će tebe poticati na veću aktivnost, i stojeći u svjetlu, ti više ne obraćaš pažnju na opasnosti, nego samo djeluješ prema Mojoj volji. I vatra Moje Ljubavi će te zahvatiti i zapaliti tvoje srce... I sav strah od slabosti vjere bit će nadvladan, jer čežnja Mojega djeteta za Mnom i Mojom Ljubavi je njegova volja da Meni služi sa svakim korakom... I stoga Ja uzimam ovu tvoju volju, a time i tvoje srce, jer Ja ne ostavljam nesaslušanu nijednu molitvu, koja se odnosi jedino na sjedinjenje sa Mnom... Jer Ja vas ljubim, djeco Moja, iznad svake mjere...

AMEN

<<< nazad