<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0885,¸26 Travanj 1939

SPOZNAJA ISTINE JEDINO MOGUĆA KROZ

LJUBAV PREMA BOGU... OŠTROUMNOST...

Stoga čuj glas Svevišnjega: Snaga moje Riječi prožet će sve, koji joj se voljno predaju, i zato svijet ni ne može donijeti ispravnu prosudbu, jer je saslušana i provjerena bez unutarnjeg života i bez Ljubavi prema Meni. I tako ljudi doduše žude jasnoću, ali nju jedino mogu primiti sa srcem koje vjeruje, jer gdje su svijet i njegovi interesi stavljeni u prvi plan, duša ovoga je jadno opskrbljena... Što se čovjek više udaljava od Mene, to teže će mu biti prepoznati Istinu, i on će provjeravati takoreći bez duhovne podrške, budući ju on, u njegovoj odbijajućoj volji, ne traži. Sâma oštroumnost nije pogodna za provjeriti nešto, što međutim čovjek koji duboko vjeruje odmah prepoznaje kao Istinu, jer je u njemu Božanski Duh bio oživljen, dok je u prvome još duboka noć i duhovna tama. Želite li vi Mene prepoznati, onda morate biti sa Mnom, ali ne protiv Mene. Vaša volja je presudna... Vaš nedostatak znanja doduše može biti otklonjen, ukoliko vi molite za ispravnu spoznaju, ali gdje vi odbijate, vi ste još vrlo udaljeni od ispravne spoznaje. Ljubav je potakla Sina čovječjeg da Sebe žrtvuje za čovječanstvo, i ova Ljubav će se i sada ponovno pokazati i dati svjetlost, gdje je svjetlost žuđena... I svi mogu stajati u svjetlu, ukoliko oni sebe ne smatraju pre uzvišenima moliti za to. Nijedan čovjek nema pravo postavljati tvrdnje koje ne dotiču samo zemaljski opipljivo, jer mu bez Moje pomoći upravo o tome nedostaje ispravno znanje... Zemaljsko znanje nije dovoljno da bi se riješilo posljednje veliko pitanje, ali sa Mojom pomoći će vam i ovo područje biti otkriveno, a vi od Mene dana razjašnjenja sa punim pouzdanjem smijete prihvatiti kao najčišću Istinu, no upravo u vama najprije mora postojati volja da sa Mnom stupite u kontakt, onda vi također smijete crpiti iz izvora vječne Istine. Svi vi trebate osnaženje odozgor, ali vam ono ne može biti ponuđeno sa ljudske strane, koliko god veliko bilo nastojanje znanstveno prodrijeti u nepoznato Kraljevstvo... I stoga vam samo ljudsko znanje ni neće biti dovoljno da provjerite djelo neobičnog porijekla, ako vi za to ne zatražite (molite) Moju pomoć... ali ovo ne možete, ako vi Mene ne želite priznati. Ja imam samo jedan cilj pred očima, čovječanstvu iznova vratiti vjeru... Ja također ne želim osuditi onoga, koji je prethodno bio pogrešno vođen, Ja jedino želim postaviti granicu, tamo gdje je duhovni pad već toliko odmakao, da čovjek sebe smatra jačim od vječnog Božanstva... gdje on vjeruje, da je najviša mjerodavna instanca njegov razum... Tamo je svako upuštanje u to da se čovjeka poduči nečemu drugom bezuspješno, i jedan ovakav čovjek može biti podučen samo na način da mu se predoči vlastita nemoć, i on sâm se obrati nekom višem biću tražeći pomoć... Usrdnu molitvu u dubokoj poniznosti Ja uvijek uslišavam, ali ako se to preklinjanje odnosi na zemaljska dobra, a jedino nužno, briga o duhovnom dobru, je zanemarena, ova žudnja ne može biti Meni ugodna, i Ja Moj blagoslov ne mogu dati tamo gdje se ne obraća pažnja na Duh. Kako da zraka svjetla duhovne Istine prodre u srce koje teži jedino zemaljskom, i kako da, bez duboke vjere u Izbavitelja, takav čovjek stupi u kontakt s Njim, da bude uveden u Istinu? Čovjek uvijek mora ostati svjestan njegove vlastite nedostatnosti, i u ovoj, uzeti utočište kod velike duhovne sile, a ako on to čini u svoj poniznosti i u volji da kroz svoje prosvjetljenje također pomogne bližnjemu, ako se on dopusti bez otpora voditi, i želi biti pravedni sluga Božji i bližnjih, onda će mu također biti dana ispravna spoznaja, samo što motiv žudnje za spoznajom ne smije biti neplemenit, nikakvi zemaljski interesi ne smiju biti presudni, nego jedino volja da kroz to služi duši, i pomogne ublažiti nevolju na Zemlji. Onda blagoslov odozgor neće izostati, i Istinu će spoznati svatko tko nju ozbiljno žudi.

AMEN

<<< nazad