<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0821,¸21 Ožujak 1939

BOG JE LJUBAV...

Ostanite vjerni starom učenju, koje vas opominje da ljubite Boga iznad svega i bližnjega kao sebe samoga. I stoga čujte: Ništa u svijetu neće moći uništiti Riječ Božju, budući je ona dana od Samoga Boga i time će postojati do u svu vječnost... I ova Njegova Riječ vas uči da živite u Ljubavi, a ako vi ispunjavate ove Zapovijedi, vi ćete ući u Kraljevstvo nebesko. I stoga vi također morate priznati Onoga, Koji je Sam(a) Ljubav od vječnosti (1 Ivanova 4:8, 16), Koji je Sebe Samoga iz prekomjerne Ljubavi predao kao žrtvu za ljude, da bi ih otkupio od najdublje krivnje grijeha. A tko živi u Ljubavi, on slijedi Njega...

A ljudi žele zanijekati Sina Božjega, jer u njihovim srcima više ne prebiva Ljubav, jer tko ljubi, u sebi ima Božanskog Spasitelja, i njegovo srce će ga radosno potvrditi... I u ovoj potvrdnoj životnoj radosti on ne može ništa drugo, nego ljubiti i bližnjega, jer Ljubav, koja je Sâm Bog, ispunjava njegovo srce takvom moći (snagom, silom) da je time zahvaćeno sve što dolazi u doticaj sa njime. Ljubav je najveće čudo... Ona je čovječanstvo izbavila od smrti, Ona je podigla svo stvaranje, Ona usrećuje vremenski i vječno... Ona je život i snaga... Čežnja i ispunjenje... Ona je utjelovljenje (bit, cjelokupnost) svega Božanskoga i međusobno povezuje Nebo i Zemlju... A ako vi ljudi živite u Ljubavi, vi ćete postati savršeni kao što je Otac na nebu savršen, jer u Ljubavi je sve ukorijenjeno, Ona proizlazi iz Boga i vodi opet nazad Bogu... jer Bog je Sama Vječna Ljubav.

AMEN

<<< nazad