<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0544, 13 Kolovoza 1938

SJEDINJENJE DUHA S DUŠOM ….

ODVAJANJE OD TIJELA I ZEMALJSKE AKTIVNOSTI ….

Vidi dijete Moje, nema u svim ljudima volje za odricanjem od svijeta, i uvijek će se moći zabilježiti jedna tiha žudnja za propadanjem u vrtlog svijeta, jer jedino to čini im se žudnje vrijedno. No gdje Mi je vjerno predano jedno djetešce, tamo je i volja snažna, a takvima Ja dostavljam snagu i njihovom duhu dajem hranu. Nebeska hrana, Moja Riječ, je kruh života, i učim ih da shvaćaju svu mudrost …. No želi li zemaljsko dijete voditi jedno čisto duhovno postojanje, onda svi Moji anđeli zaštitnički drže svoje ruke nad njime.   

I najtiša molitva Meni biti će primijećena (saslušana) …. Svijet će odstupiti od takvog jednog zemaljskog djeteta, i Moj dah (života) prelazi u njegovo srce i ispunjava ga žudnjom za Mnom …. žarko se razbuktavaju plamenovi Ljubavi, jedan blistavi svjetlosni sjaj obavija dušu, njen duh se budi, i sa svom duhovnom snagom sklopljen je savez za vječnost. Boravak na ovoj Zemlji ta duša više ne može istrpjeti, ona živi pogleda upravljena put neba i traži si mjesto koje joj više odgovara …. no tijelo nosi teret zemaljskog postojanja, dok Moj poziv dušu ne odnese doma i skine joj tjelesni omotač.  

Sve to ti je postalo jasno, i ako si aktivna za Moje Ime, tvoja duša daleko je od materije i time je u područjima koja joj više odgovaraju, a tijelo uskoro gubi pravu vezu s dušom kad si je duša stvorila polje aktivnosti koje se udaljuje od materije. I baš tako će se duša sve više i više sjedinjavati sa svojim duhom i onda htjeti biti aktivna još samo čisto duhovno …. Tako da će čovjek tjelesnu aktivnost obavljati uz pomoć onostranih prijatelja, bez da u stvari treba tu aktivnost ili pomoć duše, jer tada se putem podrške tih duhovnih bića izjednačava nedostatak snage. 

Svu snagu volje to zemaljsko dijete može posvetiti duhovnom životu, i duša nadalje može vršiti svoj duhovni rad i time vodi jedno postojanje odvojeno od tijela, iako je još zemaljski spojena s tijelom …. Tako je došlo do jednog doslovnog razdvajanja duše od tijela, ali samo u duhovnom smislu …. Žudnja duše potpuno je drugačija od žudnji tijela, a pošto žudnja duše kod Boga nalazi potpuno odobravanje u skladu sa Božanskim redom, ona može i ići tim putem bez da time šteti tijelu odnosno da ga onesposobljava za zemaljski zadatak. A njega tijelo ispunjava, no pod utjecajem dobrih duhovnih bića. Da li ti je to razumljivo dijete Moje? ….

Kad treba doći do sjedinjenja duha s dušom, tijelo se svakako mora povući i samo po sebi je samo jedna čahura bez suštine …. A duh ne treba tu čahuru, on samo gleda da za sebe zadobije dušu, i ako mu je to uspjelo, a zemaljski zadatak čovjeka još nije bezrezervno ispunjen, onda će ona biti dalje vođena uz djelovanje onostranih duhovnih snaga, i duša tada može bez ograničenja slijediti svoj duhovni zadatak. Tako svijet više nije opasnost za takvo jedno zemaljsko dijete …. Tko jede Moj kruh i pije Moje vino, taj vječno ostaje u Mojoj milosti, jer taj je želio Moju snagu, tako da ju je morao i dobiti …. on će u svako doba tim kruhom sititi glad svoga duha i tim vinom tažiti žeđ svoje duše …. jer Moja Riječ u sebi sadrži Istinu i Vječnu Ljubav, i osnažen će uvijek biti onaj tko ostaje u Meni do u svu vječnost ….

AMEN

<<< nazad