<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0441, 30 Svibanj 1938

DUH BOŽJI... SJEME BOŽJE LJUBAVI...


Žudite Duh Božji... Onda će smjesta sve u vama postati aktivno... duša će se odvratiti od materije, tijelo će se odreći ispunjenja njegove žudnje... Ljubav će ući u vaše srce, i tako ćete vi primjetno osjetiti kako je sve u vama svijetlo i jasno. A sve to, ako vi iz potpuno slobodne volje čeznete za sjedinjenjem s Bogom... svako biće u sebi nosi sjeme najčišće Božje Ljubavi... Jednom kada je ono izniklo u srcu, onda ono nastavlja rasti, onda mu je hrana koju ova biljčica treba dostavljena u Božjoj Riječi, koja u najčišćem obliku prodire u ljudsko srce, tamo je prihvaćena i najbolje iskorištena. Tako nahranjeno srce tijekom zemaljskog života uistinu neće morati gladovati, ono će biti očuvano u životnoj snazi, i treba jedino ljubiti svim žarom za koji je ono sposobno, pa će također uskoro biti ispunjeno Božanskim Duhom, budući Otac Svemira želi Sebe otkriti takvim ljudima...  no On uvijek za takvu službu bira one koji u sebi nose sjeme i brinu za razvoj nježne Božje biljčice. Božanski Učitelj Osobno podučava Svoje učenike na Zemlji da se nikada ne dopuste zarobiti od materije, i tako im često daje dokaz kroz najrazličitije ljude, u kojima je On ispunio Svoj Čin Ljubavi, i uveo ih u Svoju mudrost i Učenje. Što je veći bio plamen Ljubavi u srcu učenika, to jasnijeg duha su oni prihvaćali ono što je Gospodar propovijedao, i uskoro su učenici bili tako prožeti Božjim Duhom, da je u djelovanju učenika na Zemlji dolazilo do izražaja samo ono što je bilo svojstveno Božanskom Učitelju Osobno... nepoznata snaga, koja se očitovala u djelima i u riječima. Potpuno nepoznati, jednostavni ljudi su postigli stupanj vjere i zrelosti duše, koji je neosporno nadmašio prirodnu darovitost... ipak je s njima bio Božji Duh, a vidljivo djelovanje ovog Božanskog Duha bilo je svugdje gdje je trebalo izgubljene (zalutale) duše izvesti na pravi put. Dakle, Duh Božji je uvijek potreban tamo gdje jedan narod treba biti probuđen i vođen, jer bi sva snaga nedostajala čovjeku, koji bi iz sebe samoga bio potaknut iznositi učenja i mudrosti, koja bi bez Božjeg Duha bila samo ljudsko djelo, i kao takva bi bila prolazna (propadljiva). Prema tome, čovjek može ostvariti sve djeluje li Božanski Duh kroz njega, i stoga će, sebe pripremiti, čovjeku uvijek biti zadatak kojeg treba najgorljivije ispuniti, tako da on bude izabran za primanje Božanskog Duha, i da mu kroz to bude svojstvena puna snaga, kroz koju onda on može ostvariti ono što je u volji Gospodara, i Njemu ugodno.

AMEN

<<< nazad