<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0356, 31 Ožujka 1938

UPOZORENJE NA AKTIVNOST …. BOŽJA VOLJA …. SEDAM GODINA PATNJE …. OČEVE RIJEČI ….

U Moje ime trebate se nalaziti i držati Moje zapovijedi, tako ću biti uz vas u svim nevoljama tijela i duše. Učinite da svjetlo svijetli i pomozite onima koji su u slabi u duhu …. približite njihovom srcu to da oni ozdravljaju jedino u Mojoj Ljubavi …. Trudite se da ih oplemenite …. Trudite se uputiti ih na moć Moje volje …. Obavijestite ih o Mom djelovanju na Zemlji …. da se uvijek krećem među vama koji Mi želite biti blizu, da sam blizu svakome onome koji iz svoje Ljubavi prema Meni daje Ljubav i svome bližnjemu.

Svi vi još ne shvaćate koja sila je u vama …. kako u Mojoj volji možete djelovati, ako samo žudite za Mnom …. jer Moja volja gospodari nad svime, nad ovim vašim zemaljskim životom a i nad onostranim. Ništa Mi nije skriveno, i tiha volja u vama koji ste Moja djeca, dovoljna je da biste mogli iskoristiti Moju volju (profitirati od nje) …. Voljno se prepuštate Mojoj skrbi, i Ja ispunjavam vašu volju …. time možete samo poželjeti te možete i izvesti to što poželite. U Moje ime biti će vam lako prevazići Zemlju, Moj Duh će vas pročistiti i prosvijetliti i vidjet ćete to što vam je do tada bilo nedostupno.

Sedam godina patnje morat ćete doduše doživjeti, no one će poput sjenki proći pored vas, zatičući i prepadajući mnoge koji su Mi ostali strani, koji su u zaleđu išli svojim putevima i koji se nisu htjeli uživjeti u svoju istinsku sudbinu …. njima će se onda Gospodar očitovati u Svojoj sili …. a tada će tako gorka patnja zamračiti njihove dane tako da dođu do uvida u zadnji čas. Njima onda u Moje ime objavite Moju Riječ, tako im olakšavate put patnje …. nevolja če ih učiniti podatnijima, i onda će još mnogi prihvatiti učenje Krista, njima na blagoslov.

Dijete Moje, zadubljuj se uvijek u to od Mene željeno duhovno stvoreno …. to je tvoje životno djelo i u tebi će još podosta toga dovesti do zrelosti, samo ako Mi ostaneš vjerno predana. Tvoja nastojanja sve će se više okretati tom tihom djelovanju, i ono što ti je onda namijenjeno, sve primi kao Moju pošiljku, kao Moju volju i izražaj Moje Ljubavi prema tebi …. sve ti pritječe po Mojoj zapovijedi ….

Nemaš se čega bojati, sve dok se tvoje srce okreće k Meni u Ljubavi, i Ja ću tvoj duh prosvijetliti, tako da uvijek možeš prepoznati Moju volju i sve Moje želje postati će tvoje …. Jer ono što Ja od tebe zahtijevam, stavljam ti u srce i dajem ti poduke sve dok nisi potpuno u Mojoj volji, i onda ćeš umjesto Mene moći činiti sve, što Ja želim …. jer ništa se ne događa bez Moje volje, i u Ljubavi Ja te privlačim k Sebi i činim te onim što trebaš postati ….

AMEN

<<< nazad