<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8158, 22 Travanj 1962

ISUSOVO USKRSNUĆE

Moje tijelo je bilo ponovno oživljeno trećeg dana… A čak i ako ovaj događaj izgleda nevjerojatno ljudima pošto za njega ne mogu pronaći nikakav dokazni material, čovječanstvo usprkos tome treba kroz Moj duh biti obaviješteno da sam Ja uistinu ustao iz mrtvih. Pošto sam kroz Svoje djelo Spasenja Ja prevladao smrt koju je Moj neprijatelj donio na svijet sa svojim silaskom u bezdan. I sa Mojim uskrsnućem sam vama ljudima istovremeno dokazao da za produhovljeno biće smrt ne postoji. Iz tog razloga pre-transformacija (= ponovni preobražaj) u izvorno biće… što se postiže životom ljubavi kojeg sam Ja Svojim primjerom ukazao čovječanstvu… također isključuje svako stanje smrti, svaku bespomoćnost i slabost, i čim se ova transformacija dogodila za vrijeme zemaljskog života duša može ući u vječni život… Smrt je bila pobijeđena Mojom žrtvom na križu pošto je njome bio iskupljen prvotni grijeh (= prvotni grijeh se ne odnosi na pad Adama i Eve već na pad Lucifera i njegovih anđela-sljedbenika) i biću je bila ponovno pružena mogućnost da se transformira u svoju izvornu suštinu što mu je onda također osiguravalo vječni život.

Želio sam vam dokazati da se fizičko tijelo također može produhoviti i time se više niti neće morati bojati smrti ako ljudsko biće uspije u produhovljavanju svojeg tijela dok je još na Zemlji… Ja Osobno, kao ljudsko biće Isus, sam produhovio sve nezrele supstance Svojeg tijela posredstvom Mojeg života ljubavi, Ja sam učinio da sazriju; ljubav je umirila sve što je bilo neduhovno u Meni i uvjerila ga da se sjedini sa Mojom dušom, tako da se tijelo i duša mogu sjediniti sa vječnim Božjim duhom u Meni i na taj način se dogodila potpuna fuzija sa Njime. A jedno potpuno produhovljeno biće više ne može biti predmetom smrti, pošto je smrt stanje bespomoćnosti, ali produhovljeno biće je obilje svjetla i snage i oslobođeno je svakog ograničenja. Događaj Mojeg uskrsnuća je prema tome bio također vidljiv ljudima pošto su oni Moju grobnicu našli praznu… Bilo je razumljivo da su nevjernici pokušali uvjeriti svoje bližnje kako je Moje tijelo bilo oteto ali oni to nisu mogli potkrijepiti dokazima… I Moje uskrsnuće će uvijek biti prihvaćeno kao istina jedino od strane vjernika, od strane ljudi koji su već intimno povezani sa Mnom posredstvom ljubavi ili njihove dobro-voljnosti da preda Mnom žive na ispravan način… No istinito je da se ono (= uskrsnuće) dogodilo jer sa njime su obećanja, koja su ljudima bila saopćena od strane vidjeoca i proroka, bila također ispunjena.

Moje uskrsnuće je bio veliki poraz za Mojeg neprijatelja/protivnika (= Sotonu) kojem sam dokazao kako je ljubav snažnija od mržnje… da on svoje sljedbenike neće držati u stanju smrti zauvijek, pošto sam Ja Osobno prevladao smrt i prema tome sam mogao dati život svakome tko prizna Moje djelo Spasenja i prihvati blagoslove koje sam za Njega priskrbio na križu. Otud je Moje uskrsnuće bilo poraz za Mojeg neprijatelja, i iz tog razloga je on pokušao zavesti ljude i baciti sumnju na njih u svezi Mojeg uskrsnuća… Usprkos tome on neće biti u stanju spriječiti uskrsnuće onih koji Me slijede, koji vjeruju u Mene i kojima Ja sada mogu dati vječni život, kako sam obećao. I on će neprestano imati sve manje i manje sljedbenika, pošto će ljudi opet i iznova ustati u vječni život pošto sam prevladao smrt, pošto on ne može vječno teretiti biće koje ima volju vratiti se Meni, i koje će prema tome tražiti pribježište ispod Moga križa kako bi izbjeglo silu Mojeg neprijatelja… Smrt je za njih bila pobijeđena i njihovo uskrsnuće u život je osigurano…

Čak Moji učenici nisu htjeli vjerovati da sam ustao iz mrtvih, iako sam im unaprijed dao to obećanje… Ali Ja sam osnažio njihovu vjeru, i oni su Me prepoznali kada sam došao k njima… Otad su oni imali dokaz da sam prevladao smrt, pošto su Me oni trebali proglašavati sa potpunim uvjerenjem. Oni su trebali govoriti o Mojoj smrti na križu i također o Mojem uskrsnuću, pošto ovo znanje mora biti dano ljudima koji su trebali vjerovati u Mene i započeti put prema križu… pošto su oni mogli biti iskupljeni jedino ako i oni, također, donesu svoju krivnju k Meni pod križ. Ali Moj najvažniji čin milosti bi uskoro bio ponovno zaboravljen da Moj duh nije bio neprestano aktivan u onim ljudskim bićima koja su sebe u potpunosti predala Meni, i koja sam… jer su iskupljeni… Ja obilno mogao ispuniti Svojim duhom, koji ih je podučio iznutra, koji im je znanje o djelu Spasenja Isusa Krista učinio razumljivim… Jer zapisani izvještaji koji su bili predani ljudima nisu jako dugo ostali istiniti/vjerodostojni… Gdje je sâm ljudski intelekt bio korišten (on its own) ugmizala su  obmanjujuća mišljenja, koja su također bila preda(va)na dalje kao ‘zapisana izvješća’ (= Evanđelja) i posljedično više nije bilo garancije da je to čista istina… Ali gdje je Moj duh mogao djelovati u osobi, tamo je opet i iznova bila objavljena čista istina, i znanje o Mojoj patnji i smrti na križu a također i o Mojem uskrsnuću je bilo dano ljudima, pošto je ovo znanje apsolutno nužno ako ljudi također hoće imati čvrstu vjeru u njega.

I Moj duh će uvijek djelovati u čovjeku koji Mi se(be) preda kako bi primio čistu istinu… Opet i iznova će ljudi čuti poruku i biti će im dano ispravno objašnjenje, tako da vi ljudi zaista možete vjerovati u Moje uskrsnuće i Moj trijumf nad smrću, da srmt više ne mora postojati za vas ako se držite pored Mene, ako vi osobno želite da sam umro umjesto vas… ako imate živu vjeru u Mene i Moje djelo Spasenja, koje sam Ja Osobno ostvario u čovjeku Isusu. Ja sam uskrsnuo od mrtvih, i nakon smrti vašeg tijela vi ćete također uskrnusti na ovaj način u vječni život… I jednom kada ste oslobođeni od neprijatelja vaših duša, od Mojeg protivnika… više se ne trebate bojati smrti... jednom kada sebi dozvolite da vas Iskupim… Jer onda za vas više neće biti smrti, onda ćete vi živjeti u i sa Mnom i ovaj život više vječno nećete izgubiti.                

AMEN

<<< nazad