<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8113, 1 Ožujak 1962

LJUBAV I PATNJA PROČIŠĆAVAJU DUŠU

Ljubav bi trebala biti pokretač svih vaših nastojanja i akcija .... i tada ćete neprestano djelovati u skladu s Mojom voljom, djelovat ćete u ljubavi, a time doći i do snage, koja je vašoj duši prijeko potrebna za zemaljski život.

Duša treba sazrijeti, što znači, ona bi trebala odbaciti sve nečistoće koje je još opterećuju, pošto treba postati transparentna za svjetlo, kako bi mogla primiti zračenje Mog svjetla ljubavi, (a) što duši osigurava snagu i blaženost. Ali zrake Moje ljubavi ne mogu prolaziti ako je duša još ovijena gustim omotačima, nečistim požudama i nagonima, svakojakim porocima, neplemenitim osobinama poput nadutosti/oholosti/bahatosti, bijesa, osvjetoljubivosti .... nemilosrdnosti svih oblika ....

Duša se mora truditi od sebe odbaciti sve te poroke/grijehe i požude, a sredstva za to su ljubav i patnja/muka .... Putem ljubavi te se nečistoće razlažu, a i putem patnje duša biva od njih oslobođena, i može sve više biti obasja(va)na Mojom ljubavlju i time sazrijevati, sve dok nije postala skroz transparentna čime se više ne mora bojati ni smrti, jer tada može ući u sfere svjetla, jer joj tada zemaljski život nije bio proživljen uzalud, jer je postigla svoj cilj na Zemlji: transformaciju u ljubav ....

I zato je lako za shvatiti da su Moje zapovijedi ljubavi (ono što je) najbitnije, da one moraju biti ispunjavane, da vaš život na Zemlji mora biti život u ljubavi, ako želite da vam bude uspješan. Na Zemlji ste jedino zbog sazrijevanja vaše duše, koja je na početku vašeg utjelovljenja kao čovjeka još bez ljubavi .... iako sam je obdario iskrom ljubavi, koja se u njoj može rasplamsati i može promjeniti/transformirati njeno nesavršeno stanje sve do(k ne dospije) blizu savršenstva ....

Ali čovjek mora uložiti volju za život(om) u ljubavi .... Mora osluškivati unutarnji glas, koji ga neprestano potiče na djela ljubavi .... Mora vršiti djela ljubavi, inače mu se duša ne transformira, nego zadržava sve svoje niske osobine čime je tada u opasnosti da u onostrane sfere uđe potpuno ne(sa)zrela, što znači da tamo mora proći kroz muke pročišćavanja, kako bi (jednom) mogla uživati u blaženosti ....

Samo ljubav je oslobađa od svih nečistih osobina, samo je ljubav kristalizira, i ona od sebe odbacuje sve nečistoće .... ili pak na sebe mora uzeti puno patnje za vrijeme zemaljskog života, patnje koja dušu isto može dovesti do sazrijevanja, jer se ona tada smekšava i u sebi polagano može rasplamsati iskru ljubavi, a tada ljubav i patnja djeluju skupa i dovode do sazrijevanja duše.

I čovjek ljubav prema sebi uvijek treba stavljati u drugi plan, a svojim bližnjima poklanjati ljubav .... Tada će se njegova transformacija odvijati brzo, jer tek je nesebična ljubav prema bližnjemu ispravna, Božanska ljubav, koju Ja zahtjevam, u koju se duša sama mora transformirati u svom zemaljskom životu kao čovjek, želi li dospjeti do vječnog života. I zbog toga Moje zapovjedi ljubavi moraju uvijek biti naglašavane kao (ono što je) najbitnije, jer jedino ljubav ima izbavljujuću snagu, jedino ljubav će omogućiti preobražaj duše .... Jedino putem djela ljubavi ona će sazrijeti i postati svijetla i transparentna, kako Moje ljubavno zračenje tada više ne bi nailazilo na zapreku, kako bi Ja dušu mogao usrećivati kao u pra-početku .... jer putem ljubavi ona sa Mnom pronalazi sjedinjenje, koji je svrha i cilj njezinog zemaljskog postojanja.

AMEN

<<< nazad