<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8282, 25 Srpanj 1962

TAJNA BOŽJE LJUDSKE MANIFESTACIJE

Opet i iznova primate informaciju o Isusu Kristu, Sinu Božjem i Spasitelju svijeta… o Božjoj ljudskoj manifestaciji u Isusu… upravo ova manifestacija najvećeg i najsavršenijeg Božjeg Duha… Oca, iz Kojeg je sve proizašlo… u ljudskom biću Isusu vam ne može biti dovoljno često objašnjena, zato da ne bi postali predmetom/podložni pogrešnom vjerovanju i (da bi) shvatili gdje Duh Božji izražava sebe a gdje neprijatelj intervenira da bi u čistu istinu ubacio pogrešku/zabludu.

Isusova svjetlosna duša… jedan od prvotnih duhova stvorenih/porođenih od strane Vječne Ljubavi… je Sebe utjelovio na Zemlji u svrhu uzvišene misije: da bi ponudio Ocu Svoj privremeni pokrov/omotač kao prebivalište i da bi iskupio ogroman/neizmjeran prvobitni grijeh prijašnjeg odmetništva od Boga, sa kojim su bezbrojna bića sebe opteretila. Isusova duša je sebe dobrovoljno ponudila da bi ostvarila na Zemlji djelo okajanja/izmirenja, i pošto je bila pokrenuta/inspirirana većom od najveće ljubavi prema svojoj paloj braći a pošto Bog neće nikad odbiti ljubav, On je dozvolio da se to zgodi… Jer jedino je ljubav bila u stanju učiniti takvu žrtvu… Čovjek Isus je onda razvio ovu ljubav na Zemlji do njezine potpunosti… što znači da je Vječna Ljubav Osobno uzela u potpuno vlasništvo (= u potpunosti je posjedovala/zaposjednula) Isusovu fizičku čauru/školjku… da je prema tome Bog Osobno prebivao u čovjeku Isusu i bio je u stanju to učiniti, pošto je ljudsko biće Isus bilo čisto i bez grijeha i zahvaljujući ljubavi je bio u neprestanom kontaktu sa Svojim vječnim Ocem…

Vi ljudi nikad nećete biti u stanju pravilno shvatiti ovu tajnu sve dok živite na Zemlji… Ali Božja ljudska manifestacija u Isusu može biti jedino objašnjena na način da je Bog u Svojoj temeljnoj supstanci ljubav i da je On u potpunosti prožeo čovjeka Isusa, na taj način je sve u Njemu postalo ljubav. I prema tome ljubav je ostvarila djelo Spasenja, pošto je jedino ljubav dala izvanjskoj ljudskoj formi potrebnu snagu za njezinu patnju, da izdrži do kraja, do najbolnije smrti na križu… I kada je djelo Spasenja bilo ostvareno biće, koje je jednom bilo ‘stvoreno’ od strane Boga, je također postignulo svoje najveće savršenstvo, ono je sebe deificiralo (= učinilo Bogom), ono je u potpunosti postalo jedno sa Ocem, iz Kojeg je proizašlo… Isus je postao ‘Bog’… baš kao što je Bog bio ‘čovjek’ u Isusu ranije, dok se najveće djelo milosti na Zemlji nije ostvarilo.

Ali sada Isus jeste i ostaje Bog, Koji je postao i Koji će vječno ostati vidljivi Bog za sva stvorena bića… Svatko tko ne prizna/potvrdi ili izjavi/objavi ovu potpunu deifikaciju Isusova postajanja jednog sa Bogom, još ne poznaje istinu koja je proizašla iz Boga, vječnu istinu. Jer Vječna Istina neprekidno podučava ljude kroz Svoj duh o ovoj najvećoj tajni, pošto je ljudima nužno prepoznati i spoznati Boga Osobno u Isusu, jer spasenje ljudskog bića se neće dogoditi sve dok Ga on… kao ranije pali prvotni/prvostvoreni duh koji nije htio priznati Boga… ne prizna sam od sebe i želi Mu se vratiti. I prema tome bilo koje učenje koje Isusa prikazuje kao odvojeni entitet (= drugu osobu) će biti neistinito, unatoč najvišim aspiracijama/ambicijama… pošto On (= Isus Krist) više nije izvan Boga, On je Bog Osobno (Ivan 10:28).

Vječno Božanstvo ne može biti personificirano, Ono je najveći vječni duh Koji prožima sve, ali Koji je odabrao formu za Sebe sa ciljem da bi bio vidljiv Svojim stvorenim bićima… I ta forma je Isus, kao posljedica toga Isus je Bog, ali ne drugo biće koje ljude vodi do Boga… Božji neprijatelj neprestano pokušava spriječiti ljude da prime jasno svjetlo, i tako on posebice nastoji umanjiti važnost (= oduzeti vrijednost) Djelu Spasenja i Božjoj ljudskoj manifestaciji, on pokušava pobrkati ideje/koncepte pošto on želi spriječiti Božje prepoznavanje i priznavanje, koji mu oduzimaju njegove sljedbenike… I on će neprestano težiti pojaviti se prerušen u anđela svjetla šireći obmanjujuća učenja među ljudima koja će, međutim, opet i iznova biti ispravljena/korigirana od strane Vječne Istine.

Djelo Spasenja Isusa Krista i Božja ljudska manifestacija u Isusu se ljudima ne mogu dovoljno često rastumačiti; ali sama osoba također treba biti voljna primiti čistu istinu, onda se on ne mora bojati da će pasti kao žrtva greške/zablude. On će ju prepoznati kao takvu, on će iznutra odbiti prihvatiti pogrešna učenja i neće vjerovati onima koje je neprijatelj (= Sotona) pri-dobio kao instrument za sebe ali koji mogu biti prepoznati od strane svih onih koji žele živjeti u istini i prema tome (za odgovore) pitaju Boga Osobno, kao vječnu istinu. Za vrijeme posljednjeg perioda prije kraja će biti puno prevare/neistine, ali Bog će znati kako usmjeriti posljedice (= učinak tih prevara/neistina) pošto On zna srca onih koji su voljni, koji ne žele pasti kao žrtve neprijateljevog djelovanja… i On će ih zaista uvesti u istinu.

AMEN

<<< nazad