<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3920, 1 Studenog 1946

SLIJEDITI ISUSA… ŽIVOT LJUBAVI I SAMO-NEGIRANJA

Svatko tko nije nježan/blag/plemenit i strpljiv poput Mene, koji ne prakticira svoje sljedbeništvo tako što odbacuje sva svojstva koja odgovaraju Mojem protivniku (= koja karakteriziraju Sotonu), koji postojano/stalno ne teži za vrlinama koje su karakteristične za božansko biće, će teško postići cilj nalaženja (= koji je ostvarivanje) sjedinjenja sa vječnim Ocem Koji je čista ljubav Osobno i Koji se može jedino sjediniti sa živim kreacijama koje su, poput Njega, postale ljubav. Moj život na Zemlji bi vam trebao služiti kao primjer, jer kao ljudsko biće Ja sam bio predmetom istih kušnji kao (i) vi pošto sam morao uzeti jedini put koji je dušu mogao dovesti do savršenstva…

Ja sam se, kao i vi, morao boriti protiv svih žudnji tijela baš kao i protiv svih karakteristika jednog nebožanstvenog bića ili vam Moj život, da sam Ja bio rođen bez svih ljudskih nedostataka i (da sam bio) u stanju zaobići ispit/probu Moje volje, ne bi mogao služiti kao primjer. Ja sam morao iskusiti bezdane zemaljskog života, tj., Ja sam morao imati mogućnost dobrovoljno se suzdržati od istih fizičkih grijeha i izbjeći sve što ih je pobuđivalo… Ja sam se morao boriti protiv tjelesnih žudnji i na taj način osnažiti i pripremiti dušu u Meni da se sjedini sa duhom. Grešnost u Mojem okruženju je često bolno testirala Moju ljubav i strpljenje, ipak Ja sam želio ostati nježan i cijelim svojim srcem ponizan bez uzvisivanja/uzdizanja Sebe… I Ja sam se sažalio na slabosti Mojih bližnjih zbog ne-odupiranja kušnjama, i Moja ljubav se pojačala… Ja sam želio pomoći onima pri-zemlji (ili 'na tlu') koji se nisu mogli podići sami od sebe… Jer kako sam Osobno (ili 'i Sam') bio čovjek Ja sam poznavao ljudske slabosti, i to znanje je povećalo Moju blagost i strpljenje.

I Sam čovjek Ja sam u svakom trenutku bio kadar Sebe postaviti u situaciju u kojoj se nalazila duša grešne osobe premda sam Ja Osobno bio bez grijeha, premda sam Ja Osobno, vrlinom Svoje volje, ostao pobjedonosan nad svim kušnjama tijela i duše. Ali Ja sam snagu za to učiniti uzeo od ljubavi, i svaka osoba koja prakticira ljubav će također skupiti snagu i odlučiti se boriti protiv svojih grešaka i slabosti, i ona će također biti pobjedonosna, jer sama ljubav je snaga… I prema tome, svaka osoba koja aktivno ljubi će također prakticirati sve vrline koje označavaju božansko biće; ona će biti nježna/blaga/plemenita i stpljiva, milostiva, miroljubiva, ponizna i pravedna… Jer ako bližnjeg susretne sa ljubavlju njezine su misli također ispunjene ljubavlju, i ona se bori sa svim slabostima i pogreškama/nedostacima sa lakoćom.

Slijedite me, živite život ljubavi i samo-negiranja poput Mene i oslobodit ćete se(be) od svih grešnih žudnji, vi sami nećete  postati subjektom grijeha, sebe ćete dovesti u red sa prirodom vječne ljubavi i već na Zemlji pronaći jedinstvo/sjedinjenje sa njom, i postignuće vašeg cilja će za vas biti izvjesno/pouzdano. Stoga, poput Mene, vi također trebate uvijek na sebe uzeti križ, i vi ne bi trebali postati nestrpljivi, jer ako Mi iskreno apelirate za pomoć Ja ću vam ga pomoći nositi, i što voljnije duša nosi od strane Očeve ljubavi nametnuti/natovareni joj križ poradi njezinog potpunog sazrijevanja, to će skorije sebe osloboditi od zemaljskih žudnji.

Slijedite Me i uzmite Moj život na Zemlji kao primjer, i vi nikad opet nećete postati subjektom grijeha, vi ćete sebe osloboditi vrlinom vaše odlučnosti i ljubavi, vi ćete postati slobodna i beskrajno sretna bića, opremljena sa svim božanskim karakteristikama, vi ćete biti prepuni svjetla i snage u duhovnom kraljevstvu i živjet ćete blaženo sretno u vječnosti. 

AMEN

<<< nazad