<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8923, 1 Veljače 1965

BOG ISPRAVLJA VELIKU GREŠKU

Želim vam dati jako važno objašnjenje koje bi trebalo prosvjetliti one od vas koji su i dalje uvjereni kako je zlo također prisutno u Meni (= nerazdvojivo od Mene; svojstveno Meni), i da sam Ja stoga/zato navodno stvorio bića sa svim njihovim lošim/pokvarenim instinktima/nagonima i svojstvima.

Vi, koji se morate boriti protiv svih tih nagona sa ciljem da bi povratili (= ponovno zadobili) svoje originalno stanje, niste takvi nastali/proizašli iz Mene, jer time bih Ja bio stvorio duhovni svijet, (tj. duhove) koji nisu mogli važiti za Moju sliku i priliku.

Iz Mene je sve nastalo/proizašlo u apsolutnom savršenstvu i savršeno je ostalo jedno beskonačno dugo vrijeme (ili ‘jednu beskonačnost’). Prema tome, ako su oni bili na Moju sliku, u skladu sa vašim mišljenjem bi Ja Osobno unutar Sebe morao imati svakojake zle karakteristike (= obilježja), i morao bi stoga biti Bog dvojnosti, Koji je istovremeno stvorio dobro baš kao i zlo. Međutim u tom slučaju se bića ne bi mogla smatrati krivima, pošto bi se ona odvojila/otuđila od mene kao posljedica njihove sklonosti. Ali onda također ni djelo Spasenja Isusa Krista ne bi bilo nužno, pošto je ‘grijeh’ zločin/prekršaj protiv Mene koji, međutim, biće nije bilo u stanju počiniti pošto nije bilo stvoreno ni na jedan drugi način… stoga bi Ja Osobno bio uzrok ovog navodnog grijeha. 

Ako vjerujete da su sve suprotnosti svojstvene/prisutne u najsavršenijem Biću onda proturječite sebi, pošto savršenstvo mora biti dobro, (i) ne može biti udruženo/spojeno/asocirano sa svim zlim svojstvima pošto onda više ne bi bilo savršeno.

Ali, kako je sve pâlo duhovno opterećeno pra-grijehom, koji vječno ne može sâmo okajati .... Iz toga vidite, koliko je ogroman i težak taj grijeh protiv Mene, i tom grijehu trebao sam Ja Sâm biti povod/uzrok? Grijeha koji je zahtjevao čin milosti kakvog je čovjek Isus ostvario? Koji je shvatio da baš taj grijeh jednog dana mora biti okajan pravde radi.

Jedan on najčišćih anđela je voluntirao za ovo djelo okajanja znajući kako je grijeh otpadništva od Boga bio krajnji zločin protiv Njegove ljubavi. I zar sam Ja Osobno trebao podržati ovaj grijeh stvarajući bića sa ‘svim suprotnostima’? Sa ciljem da bi ih onda, poradi grijeha kojeg sam Ja prouzrokovao/potstaknuo, prisilio hodati izuzetno bolnim putem kroz materiju, što bi stoga opet pretpostavljalo jedno potpuno zlo Biće ali ne beskrajnu ljubav uzvišeno savršenog Boga i Stvoritelja Koji svima vama želi biti Otac.

Sve što je proizašlo iz prvobitnog/originalnog grijeha je na račun djelovanja Mog protivnika, koji je tome sam bio uzrok, koji je u vas usadio sve zle instinkte i koji je to bio u stanju učiniti onog trenutka kada ste odbacili Moju emisiju ljubavi i stoga više niste imali snage oduprijeti mu se.

Sve dok podržavate ovo pogrešno učenje vi i dalje imate jako nejasnu ideju o Meni, sve dok u Meni tražite izvor zla vi još ne razumijete na pravi način Kristovo djelo Spasenja. Jer vi možete govoriti o prvobitnom grijehu jedino kada ste u potpunosti odgovorni za njega, a to ne bi bio slučaj da sam vas Ja stvorio sa u vama već prisutnom težnjom/naklonošću ka zlu.

Pošto ste vi ipak opterećeni prvobitnim grijehom, od kojeg vas može osloboditi jedino Isus Krist, a Mene ne možete optužiti za nikakvu nepravdu, sasvim jasno se vidi da ste grijeh protiv Mene počinili vi sami, da vas je Moj protivnik naveo/potstaknuo da počinite taj grijeh, kojeg ste vi dobrovoljno počinili i prema tome ste u potpunosti odgovorni za njega… da ste prema tome vi sami uzrokovali (u smislu, ‘doveli’) sva prošla mučenja i patnje a Isus Krist će vam pomoći da se oslobodite od ove krivnje (ili ‘ovog zločina’).

Vama, koji Mi želite služiti šireći istinu, je čin stvaranja bio opsežno objašnjen, u onoj mjeri u kojoj ste vi to/ga u stanju shvatiti. I iz svega ovog slijedi da je duhovni svijet originalno bio stvoren u potpunom savršenstvu, i da sam Ja bio jednu cijelu vječnost izuzetno sretan sa mnoštvom prvo-stvorenih duhova. Ali Ja sam također vječno znao o antagonizmu Mojeg prvog izvan Mene postavljenog duha. Ja sam znao za njegovo suprotstavljanje i zbrku koju će on uzrokovati među Mojim najranijim duhovima. Ja sam znao za njihovo otpadništvo od Mene, ali Ja sam ga postavio izvan sebe kao Svoju sliku sa istom stvaralačkom moći i stvaralačkom snagom, i nisam ga spriječio kada je on zloupotrebio tu snagu i prebacio sve svoje loše karakteristike na one koji ga dobrovoljno slijedili, pošto sam Ja svim bićima dozvolio slobodnu volju.

I to objašnjava propadanje u ponor, jedino što se ono dogodilo dobrovoljno i bilo je posebice ozbiljno pošto su bića i dalje bila unutar svjetla spoznaje a ipak su prihvatila sva loša svojstva kojima ih je Moj protivnik prožeo, ali za koja Ja Osobno ne mogu biti odgovoran.  ...

AMEN

<<< nazad