<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5920, 1 Travanj 1954

BOŽJA LJUBAV SE MOŽE PRONAĆI I U JADU/MUCI/BOLI

Kako god da se oblikovao vaš zemaljski život, vi nikad ne smijete (po)sumnjati u Moju ljubav i brigu za vas, koje za svoj cilj uvijek imaju ono što je za vas najbolje. Ali/ipak jedino Ja Osobno znam što vam najbolje poslužuje, znajući koje vam opasnosti prijete i na koji način se one mogu od vas odvratiti. Kad bi samo mogli izmjeriti Moju ljubav koja važi svakom od vas djece na Zemlji, uistinu biste bili smireni i lakog srca biste išli kroz život, jer biste tada imali povjerenja u/vjerovali Ocu na nebu, što vam sve uređuje onako da se može izdržati i što nikada niste bez pomoći, samo ako Mu se obratite ....

Dubina Moje ljubavi bila bi vam (tada) objasnila vaše zemaljske sudbine, jer ona (ljubav) vam želi samo ono što je najbolje i što vam je od najveće dobrobiti, a ne želi vam bez smisla natovarati patnju i muku, koje bi vas pritiskale i zbog kojih biste sumnjali u Mene. 

Vi jedino trebate vjerovati u ove Moje riječi i biti mirni, tj. sa povjerenjem Mi se predati, i Moja ljubav neće omanuti u materijalizaciji. I vi ćete također biti u stanju zabilježiti duševni napredak, kojeg bi inače teško postignuli bez tuge/boli. Ja se i dalje natječem za ljubav i volju pojedinca – čovječanstvo se još nije odlučilo za Mene: Moj protivnik i dalje žudi za vašim dušama (ili ‘se i dalje bori za vaše duše’) i opasnost da on pobijedi je velika. Ja stoga često sasvim onemogućavam ljudima da ga žurno (= bez razmišljanja) slijede; Ja prouzrokujem da oni najprije razmotre što im on nudi i što za(uzvrat) traži (za to). Ja čovjekovu pažnju okrećem ka Sebi, sa ciljem da mu odvratim pažnju od onog sa čime protivnik klati pred njegovim očima. Ja šaljem bolest i potrebu, nevolju i tugu jer to su onda prerušena blaženstva. Ali Ja ga volim i ne želim da Mi ga oduzme onaj (ili ‘ne želim ga dati onome’) koji je lišen sve ljubavi; koji vam daje samo lažnu hranu i čiji je plan da vas uništi.

On uistinu nastoji samo da vas odvoji od Mene (= da vas drži podalje od Mene), pošto je on bez ljubavi. Vi ljudi ga međutim ne poznajete i dozvoljavate da vas prevari – kada vas on kuša sa dobrima ovog svijeta ali za njih zahtjeva vašu dušu. Ja  vam također želim darovati dobra, koja međutim ne nestaju i čiju vrijednost vi ne prepoznajete. Dobar otac ipak ne daje svojoj djeci svari koje im škode, čak ni tamo gdje dijete na to pohlepno gleda; on ga radije zaustavlja kada usprkos ukoru žarko žudi za njima.

Ja vas zato često moram zadržavati/zaustavljati kada jureći za promašenim ciljevima vaše živote dovodite u opasnost; kada vaš cilj prijeti biti nešto drugo osim Mene, pošto vas Ja volim i želim vas posjedovati i stoga činim sve da vas ne bi izgubio.

AMEN

<<< nazad